Mobile version          

 

O firmieDzia³amy ju¿ od ponad 10 lat jako firma rodzinna i jest to czas nieustannego rozwoju i d±¿enia do doskona³o¶ci. Nasz zespó³ tworz± wykszta³ceni i wszechstronni ludzie, których wyró¿nia zapa³ i pasja pozwalaj±ce realizowaæ nawet najbradziej nietypowe zadania.

Zajmujemy siê produkcj± i us³ugami bran¿y metalowej w zakresie kowalskiej obróbki metalu oraz prac ¶lusarskich i spawalniczych.

Jeste¶my kreatywni, niezawodni, szybcy i elastyczni w dzia³aniu, a zdobyte do¶wiadczenie pozwala na profesjonalne wsparcie NASZEGO KLIENTA na drodze do za³o¿onego przez niego celu.

Produkowane przez nasz± firmê wyroby cechuje wysoka jako¶æ, znaczne walory estetyczne oraz bogate wzornictwo. Ocynkowane ogniowo oraz pomalowane na kolor, który mog± Panstwo wybraæ z palety kolorów RAL. Malujemy proszkowo, gwarantuj±c najlepsz± jako¶æ farb.

Nasza firma jest jednym z liderów w sprzeda¿y automatyki, ¶ci¶le wspó³pracuj±c z renomowanymi firmami BFT oraz Nice w zakresie automatyki do bram. Wsród naszych pracowników s± osoby przeszkolone i fachowe do monta¿u automatyki.

Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy!

Benimet
ul. Prosta 8
66-470 Kostrzyn nad Odr±
Tel. +48 95 752 11 79
Tel. D-Mobil 174 162 35 53
Unsere Partner

Copyright Benimet Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek