Mobile version          

 

Szanowni Pañstwo 

Dzia³amy ju¿ od ponad 10 lat jako firma rodzinna i jest to czas nieustannego rozwoju i d±¿enia do doskona³o¶ci.

Nasz zespó³ tworz± wykszta³ceni i wszechstronni ludzie, których wyró¿nia zapa³ i pasja pozwalaj±ce realizowaæ nawet najbardziej nietypowe zadania.

Zajmujemy siê produkcj± ogrodzeñ kutych jak i z materia³u sztucznego.

Tylko u nas w najlepszej cenie i perfekcyjnym wykonaniu.

Odwied¼ nasz± galerie i zamów bezp³atny termin pomiaru.

Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy! 


Letzte Projekte

.: Mehr unserer Projekte :.    

Benimet
ul. Prosta 8
66-470 Kostrzyn nad Odr±
Tel. +48 95 752 11 79
Tel. D-Mobil 174 162 35 53
Unsere Partner

Copyright Benimet Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek